Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki Adres: 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

Wystawianie faktur za studia niestacjonarne

WYSTAWIANIE FAKTUR ZA USŁUGI EDUKACYJNE

Uchwała Nr 20 – 2013/2014 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr 83 – 2012/2013 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w całości lub części.

 Wprowadza się następujące zmiany:

 § 5 otrzymuje brzmienie:

1) Opłaty za usługi edukacyjne wnoszone za studenta przez zakłady pracy lub inne instytucje, powinny być dokonywane na indywidualny numer rachunku bankowego SGGW, o którym mowa w § 7 ust. 1 w terminach określonych w §4.

2) Faktury wystawiane będą wyłącznie na pisemny wniosek studenta, złożony do Kwestury SGGW w ciągu trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca w którym dokonano wpłaty. W wystawionej fakturze nabywcą będzie student zaś płatnikiem zakład pracy lub inna instytucja dokonująca wpłaty.

3) We wniosku, o którym mowa w ust.2 należy podać dane nabywcy – studenta (imię, nazwisko, adres, numer PESEL), dane płatnika (nazwę, adres, numer NIP), wysokość oraz datę wpłaty.

4) Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 faktury nie będą wystawiane.

§ 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1) Studenci studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wnoszą opłaty na indywidualny numer rachunku bankowego SGGW przydzielony każdemu studentowi, odrębnie dla każdego toku studiów, identyfikujący studenta w systemie informatycznym obowiązującym w uczelni.

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ DROGĄ MAILOWĄ:

alina_miroch@sggw.pl

Wniosek powinien zawierać dane studenta (imię, nazwisko, numer PESEL, adres, numer telefonu,)