Wystawianie faktur za studia

WYSTAWIANIE FAKTUR ZA USŁUGI EDUKACYJNE

Zarządzenie nr 47 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 1 października 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego
i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich od roku akademickiego 2019/2020, innych opłat związanych z odbywaniem tych studiów  oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w całości lub części.

 § 5 

  1. Opłaty za usługi edukacyjne wnoszone za studenta przez zakłady pracy lub inne instytucje, powinny być dokonywane na indywidualny numer rachunku bankowego SGGW, o którym mowa w § 7 ust. 1 w terminach określonych w § 4.
  2. Faktury wystawiane będą wyłącznie na pisemny wniosek studenta, złożony do Kwestury SGGW w ciągu trzech miesięcy, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano wpłaty.
    W wystawionej fakturze nabywcą jest student zaś płatnikiem zakład pracy lub inna instytucja dokonująca wpłaty.
  3. We wniosku, o którym mowa w ust. 2 należy podać dane nabywcy – studenta (imię, nazwisko, adres, numer PESEL), dane płatnika (nazwę, adres, numer NIP), wysokość oraz datę wpłaty.
  4. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 faktury nie będą wystawiane.

§ 7

  1. Studenci studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wnoszą opłaty na indywidualny numer rachunku bankowego SGGW przydzielony każdemu studentowi, odrębnie dla każdego toku studiów, identyfikujący studenta w systemie informatycznym obowiązującym w uczelni.

 

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ DROGĄ MAILOWĄ:

monika_mularczyk@sggw.edu.pl

Wniosek powinien zawierać dane studenta (imię, nazwisko, numer PESEL, adres, numer telefonu)

lub dane płatnika (nazwę, adres, numer NIP), wysokość oraz datę wpłaty.

Wzór wniosku: wniosek o wystawienie faktury