Praca dyplomowa, zasady, pytania, dokumenty do pobrania, odbiór dyplomu, terminarz

Dyplom dla absolwentów, którzy obronili się przed 01.07.2021 można odebrać w dziekanacie, w godzinach obsługi studentów i absolwentów, nie wcześniej niż 4 tygodnie, lecz nie później niż 12 miesięcy od daty obrony.  Termin odbioru, poza wyznaczonym  okresem, należy ustalać indywidualnie mailowo z tygodniowym wyprzedzeniem: ewa_miasko@sggw.edu.pl; aneta_rynska@sggw.edu.pl

Absolwenci, którzy obronili się w dniu/po 01.07.2021 odbierają dyplomy w Zespole Dokumentacji Studiów BSS,  bud. nr. 8. nie wcześniej niż 4 tygodnie, lecz nie później niż 12 miesięcy od daty obrony. Po tym terminie należy skontaktować się z ZDS BSS w celu umówienie terminu odbioru. Więcej informacji na stronie: 

https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/studia/informacje-praktyczne-dla-studentow/odbior-dyplomu-ukonczenia-studiow/

 

DYPLOMANT PRZYGOTOWUJE I SKŁADA DO DZIEKANATU PRZYNAJMNIEJ TRZY TYGODNIE PRZED PLANOWANĄ DATĄ OBRONY:

1)  2 egzemplarze pracy dyplomowej (2 oprawy trwałe zgodne z identyfikacją wizualną uczelni) w wersji ostatecznej, podpisane przez promotora

2)  2  płyty CD z zapisaną pracą dyplomową w 2 wersjach:
1 w formacie PDF oraz 1 w formacie DOC lub DOCX

a) pliki na płytach należy nazwać jednolicie, opisać drukowanymi literami, według wzoru:
IMIĘ_NAZWISKO_NR ALBUMU_PRACA DYPLOMOWA

b) płyty należy podpisać komputerowo lub odręcznie pisakiem do płyt CD według wzoru:
IMIĘ, NAZWISKO, NR ALBUMU, TYTUŁ PRACY

c) płyty wyłącznie w papierowych lub foliowych kopertach należy wkleić na wewnętrznej stronie okładki na końcu każdego egzemplarza pracy po jednej sztuce. 

3) wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego

4) raport z badania antyplagiatowego wydrukowany i podpisany przez promotora

5) kartę osiągnięć indywidualnych studenta

6) druk wyboru recenzenta (wybierz właściwy) wypełniony i podpisany przez promotora

7) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych wydrukowane z ehms  (zakładka: moje dane – przetwarzanie danych osobowych).

8) wniosek o wydanie dyplomu w jęz. angielskim (opcjonalnie)

9)  Studenci deklarują wybór dyplomu podczas składania pracy dyplomowej w dziekanacie.

Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów nie jest pobierana od studentów,
którzy rozpoczęli lub wznowili studia w roku 2018/19 lub w latach następnych. 

pismo okólne 5-2018 opłaty za dyplom

 

Dokumenty do pobrania, składane z pracą dyplomową

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego

wniosek-wydanie-dyplomu-w-jezyku-angielskim-WZIiM

wniosek o przeprowadzenie zdalnego egzaminu dyplomowego

Karta osiągnięć indywidualnych studenta

Wybór recenzenta magister

Wybór recenzenta inżynier

Wybór recenzenta licencjat

 

Wytyczne do prac dyplomowyc

Zarządzenie Nr 100 Rektora SGGW z dnia 22 września 2021 r. wytyczne dotyczące przygotowywania prac dyplomowych (od 1 stycznia 2022 r.)

zarzadzenie-nr-100-Zalaczniki-edytowalne-wprowadzenia-wytycznych-Praca-dyplomowa
(wersja edytowalna)

SGGW-praca_dyplomowa_INZ_Wydzial_Zastosowan_informatyki_i_matematyki

SGGW-praca_dyplomowa_LIC_Wydzial_Zastosowan_informatyki_i_matematyki

SGGW-praca_dyplomowa_MGR_Wydzial_Zastosowan_informatyki_i_matematyki

strona-tytulowa_praca_dyplomowa_inz_wydzial_zastosowan_informatyki_i_matematyki

strona-tytulowa_praca_dyplomowa_lic_wydzial_zastosowan_informatyki_i_matematyki

strona-tytulowa_praca_dyplomowa_mgr_wydzial_zastosowan_informatyki_i_matematyki

REKOMENDUJEMY WYDRUK PRACY W BUDYNKU 32, PIĘTRO -1 

(ten punkt posiada wzorzec pracy i okładki zgodny z nową identyfikacją wizualną uczelni)

Załącznik do Zarządzenia Nr 3 Rektora SGGW z dnia 19 stycznia 2022 r.

 

Regulamin egzaminu licencjackiego_Informatyka i Ekonometria 2021-22

Pytania_egzaminacyjne_Informatyka_i_Ekonometria_licencjat_2019_20

PYTANIA_EGZAMINACYJNE_INFORMATYKA_I_EKONOMETRIA_MAGISTERSKIE_2020_21

Pytania_egzaminacyjne_Informatyka_inżynierskie

Pytania_egzaminacyjne_Informatyka_magisterskie

pytania-na-egzamin-magisterski-BDA

 

TERMINY SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH:
do 31 stycznia – dla studiów kończących się semestrem zimowym,

do 30 czerwca – dla studiów kończących się semestrem letnim.

Szczegółowe terminy obron ustala Prodziekan. Informacja jest dostępna w dziekanacie. Prodziekan, na wniosek studenta zaopiniowany przez promotora, może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej do 6 miesięcy od powyższych terminów. Osoby, które nie złożą pracy  w określonych terminach, zostaną skreślone z listy studentów. Wznowienie studiów odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w aktualnym Regulaminie Studiów. Po wznowieniu studiów na obronę, termin złożenia pracy dyplomowej określony jest w decyzji o wznowieniu wydanej przez Prodziekana.

PROCEDURA OBIEGU DOKUMENTÓW DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA
DO OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ:

Student składa promotorowi 1 egzemplarz pracy dyplomowej w wersji cyfrowej ustalonej z promotorem (format pdf max 30 MB). Promotor sprawdza pracę w elektronicznym systemie antyplagiatowym. Po zapoznaniu się z raportem, podejmuje decyzję, wraz z uzasadnieniem, o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pracy do obrony. Drukuje „Raport ogólny” i w sekcji „Wnioski” tego raportu dokonuje stosownych oznaczeń dotyczących wyników badania oraz wnioskuje o dopuszczenie do obrony. Promotor podpisuje dostarczone przez studenta 2 prace dyplomowe w wersji papierowej. Po dopuszczeniu pracy do obrony promotor wręcza studentowi: 2 podpisane egzemplarze pracy dyplomowej i podpisany raport z badania antyplagiatowego, które należy dostarczyć do dziekanatu wraz z kompletem dokumentów.

OSIĄGNIĘCIA INDYWIDUALNE STUDENTA UMIESZCZANE W SUPLEMENCIE:

(Zał. nr 1 pkt 6 do Zarządzenia nr 17 Rektora SGGW w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2014 r.)

„Dodatkowe informacje, w tym o odbytych praktykach i otrzymanych nagrodach:

a) informacje o zaliczonych praktykach ponadprogramowych,

b) innych dodatkowych osiągnięciach studenta, takich jak publikacje (efekt pracy w kołach naukowych),

c) wyróżnienia,

d) nagrody,

e) wybitne osiągnięcia sportowe,

które świadczą o zdobyciu przez studenta dodatkowych umiejętności lub kompetencji. Dodatkowe osiągnięcia, powinny mieć związek z realizowaną dyscypliną studiów (dana kwalifikacja).”

Do suplementu do dyplomu  wpisane zostaną tylko osiągnięcia udokumentowane na piśmie i zaakceptowane przez Prodziekana.

 

W roku akademickim 2022/23 egzaminy dyplomowe odbędą się w następujących terminach:

PRZYJMOWANIE PRAC DO: TERMIN OBRONY
31.10.2022 22.11.2022
03.01.2023 24.01.2023
11.01.2023 01.02.2023
11.01.2023 02.02.2023
28.03.2023 18.04.2023
31.05.2023 22.06.2023
13.06.2023 04.07.2023
13.06.2023 05.07.2023

EGZAMINY DYPLOMOWE – LICENCJACKIE

dla kierunku  IE-1S (stacjonarne) odbędą się 6.07.2023

dla kierunku IE-1Z (niestacjonarne) odbędą się 7.07.2023

UWAGA DLA STUDENTÓW WZNAWIAJĄCYCH STUDIA:

Osoby wznawiające studia, kończą studia zgodnie z aktualnie obowiązującym programem.
Podczas rozpatrywania wniosku o wznowienie, Pani Prodziekan wyznacza przedmioty do uzupełnienia.