Praca dyplomowa, zasady, pytania, dokumenty do pobrania, odbiór dyplomu, terminarz

Dyplom można odebrać w dziekanacie, w godzinach obsługi studentów i absolwentów, nie wcześniej niż 4 tygodnie, lecz nie później niż 12 miesięcy od daty obrony.  Termin odbioru, poza wyznaczonym  okresem, należy ustalać indywidualnie mailowo z tygodniowym wyprzedzeniem: ewa_miasko@sggw.edu.pl; aneta_rynska@sggw.edu.pl

 

DYPLOMANT PRZYGOTOWUJE I SKŁADA DO DZIEKANATU PRZYNAJMNIEJ TRZY TYGODNIE PRZED PLANOWANĄ DATĄ OBRONY:

1)  3 egzemplarze pracy dyplomowej (1 oprawa twarda, 2 oprawy miękkie w szynie) w wersji ostatecznej, podpisane przez promotora

2)  4  płyty CD (w tym 1 CD-RW) z zapisaną pracą dyplomową w 2 wersjach:
1 w formacie PDF oraz 1 w formacie DOC lub DOCX

a) pliki na płytach należy nazwać jednolicie, opisać drukowanymi literami, według wzoru:
IMIĘ_NAZWISKO_NR ALBUMU_PRACA DYPLOMOWA

b) płyty należy podpisać komputerowo lub odręcznie pisakiem do płyt CD według wzoru:
IMIĘ, NAZWISKO, NR ALBUMU, TYTUŁ PRACY

c) płyty wyłącznie w papierowych lub foliowych kopertach należy wkleić na wewnętrznej stronie okładki na końcu każdego egzemplarza pracy po jednej sztuce. Płyta CD-RW dostarczana jest luzem.

3) wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego

4) raport z badania antyplagiatowego wydrukowany i podpisany przez promotora

5) kartę osiągnięć indywidualnych studenta

6) druk wyboru recenzenta (wybierz właściwy) wypełniony i podpisany przez promotora

7) kartę obiegową  (wybierz właściwą)

8) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych wydrukowane z ehms  (zakładka: moje dane – przetwarzanie danych osobowych).

9) potwierdzenie przelewu opłaty za dyplom, w wersji papierowej:

W roku akademickim 2020/21 poniższe opłaty dotyczą studentów 7 semestru IN-1S i 8 semestru IN-1Z

a) dyplom w języku polskim, opłata 60 zł

b) dyplom w języku polskim i angielskim, opłata 100 zł

c) opłatę należy uregulować po założeniu przez dziekanat przypisu finansowego
w ehms na podstawie wcześniejszej deklaracji studenta

Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów nie jest pobierana od studentów,
którzy rozpoczęli lub wznowili studia w roku 2018/19 lub w latach następnych. 

pismo okólne 5-2018 opłaty za dyplom

10)  zdjęcia do dyplomu w rozmiarze 4,5 x 6,5 cm (4 sztuki),  którepowinny być jednakowe, wykonane profesjonalnie, na papierze fotograficznym, wyraźne i estetyczne, powinny odzwierciedlać aktualny wizerunek osoby na jasnym tle, w stroju eleganckim, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.”

11) wniosek o wydanie dyplomu w jęz. angielskim (opcjonalnie)

 

Dokumenty do pobrania, składane z pracą dyplomową

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego

wniosek-wydanie-dyplomu-w-jezyku-angielskim-WZIiM

wniosek o przeprowadzenie zdalnego egzaminu dyplomowego

Karta osiągnięć indywidualnych studenta

Wybór recenzenta magister

Wybór recenzenta inżynier

Wybór recenzenta licencjat

KARTA_OBIEGOWA

 

Dokumenty do pobrania dla promotorów i recenzentów

Ocena-pracy-dyplomowej-2020

 

Wytyczne do prac dyplomowych

Zarządzenie JM Rektora dotyczące pisania prac oraz egzaminów dyplomowych

Zarządzenie nr 46 z 26-06-2020 w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

Zarzadzenie-nr1-z-07-01-2019-Regulamin-antyplagiatowy-zalacznik 

DANE PROMOTORA NA STRONIE TYTUŁOWEJ:

wydruk_prace_dyplomowe_SGGW_wytyczne_z2 (3) 

Pytania_egzaminacyjne_Informatyka_i_Ekonometria_licencjat_2019_20

Pytania_egzaminacyjne_Informatyka_i_Ekonometria_magisterskie_2019_20

Pytania_egzaminacyjne_Informatyka_inżynierskie

Pytania_egzaminacyjne_Informatyka_magisterskie

pytania-na-egzamin-magisterski-BDA

 

TERMINY SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH:
do 31 stycznia – dla studiów kończących się semestrem zimowym,

do 30 czerwca – dla studiów kończących się semestrem letnim.

Szczegółowe terminy obron ustala Prodziekan. Informacja jest dostępna w dziekanacie. Prodziekan, na wniosek studenta zaopiniowany przez promotora, może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej do 6 miesięcy od powyższych terminów. Osoby, które nie złożą pracy  w określonych terminach, zostaną skreślone z listy studentów. Wznowienie studiów odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w aktualnym Regulaminie Studiów. Po wznowieniu studiów na obronę, termin złożenia pracy dyplomowej określony jest w decyzji o wznowieniu wydanej przez Prodziekana.

PROCEDURA OBIEGU DOKUMENTÓW DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA
DO OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ:

Student składa promotorowi 1 egzemplarz pracy dyplomowej w wersji cyfrowej ustalonej z promotorem (format pdf max 30 MB). Promotor sprawdza pracę w elektronicznym systemie antyplagiatowym. Po zapoznaniu się z raportem, podejmuje decyzję, wraz z uzasadnieniem, o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pracy do obrony. Drukuje „Raport ogólny” i w sekcji „Wnioski” tego raportu dokonuje stosownych oznaczeń dotyczących wyników badania oraz wnioskuje o dopuszczenie do obrony. Promotor podpisuje dostarczone przez studenta 3 prace dyplomowe w wersji papierowej. Jeden egzemplarz pracy w miękkiej oprawie (plus wersja elektroniczna na płycie) przeznaczony jest dla promotora. Po dopuszczeniu pracy do obrony promotor wręcza studentowi: 2 podpisane egzemplarze pracy dyplomowej i podpisany raport z badania antyplagiatowego, które należy dostarczyć do dziekanatu wraz z kompletem dokumentów.

OSIĄGNIĘCIA INDYWIDUALNE STUDENTA UMIESZCZANE W SUPLEMENCIE:

(Zał. nr 1 pkt 6 do Zarządzenia nr 17 Rektora SGGW w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2014 r.)

„Dodatkowe informacje, w tym o odbytych praktykach i otrzymanych nagrodach:

a) informacje o zaliczonych praktykach ponadprogramowych,

b) innych dodatkowych osiągnięciach studenta, takich jak publikacje (efekt pracy w kołach naukowych),

c) wyróżnienia,

d) nagrody,

e) wybitne osiągnięcia sportowe,

które świadczą o zdobyciu przez studenta dodatkowych umiejętności lub kompetencji. Dodatkowe osiągnięcia, powinny mieć związek z realizowaną dyscypliną studiów (dana kwalifikacja).”

Do suplementu do dyplomu  wpisane zostaną tylko osiągnięcia udokumentowane na piśmie i zaakceptowane przez Prodziekana.

DEKLARACJE DOTYCZĄCE WYBORU DYPLOMU ujęte w Excelu lub pliku Google,
studentów z całego rocznika przystępującego do obrony zgłasza do dziekanatu starosta roku: do 15 maja dla obron w semestrze letnim i do 15 grudnia dla obron w semestrze zimowym (wzór pliku dostępny w dziekanacie). Pozostali studenci deklarują wybór dyplomu telefonicznie lub e-mailem do dziekanatu nie później niż 30 dni przed obroną.

ZDJĘCIE DO DYPLOMU wykonujemy profesjonalnie u fotografa. Dyplomant na zdjęciu powinien być ubrany w strój elegancki:

a) panie: sukienka, garsonka, elegancka bluzka z rękawem, bluzka plus żakiet

b) panowie: garnitur lub marynarka, koszula, krawat lub mucha

Dziekanat nie przyjmuje zdjęć zrobionych w strojach: koszula w kratę, koszulka T-shirt, bluza dresowa, bluzka na ramiączkach lub bez rękawów itp.

W roku akademickim 2020/21 egzaminy dyplomowe odbędą się w następujących terminach:

 

PRZYJMOWANIE PRAC DO: TERMIN OBRONY
28 października 2020 18 listopada 2020
18 grudnia 2020 20 stycznia 2021
5 stycznia 2021 27 stycznia 2021
12 stycznia 2021 2 lutego 2021
12 stycznia 2021 3 lutego 2021
31 marca 2021 21 kwietnia 2021
2 czerwca 2021 23 czerwca 2021
10 czerwca 2021 1 lipca 2021
16 czerwca 2021 7 lipca 2021
16 czerwca 2021 8 lipca 2021

 

UWAGA:

Prace dyplomowe z kompletem dokumentów należy złożyć najpóźniej trzy tygodnie przed planowanym terminem obrony. Osoby, które wznawiają studia w celu złożenia i obrony pracy dyplomowej, powinny złożyć podanie o wznowienie co najmniej miesiąc przed planowanym terminem obrony. Elektroniczną wersję ukończonej pracy należy przesłać do Pani Prodziekan na adres: diana_dziewa_dawidczyk@sggw.edu.pl