Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki Adres: 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

Praca dyplomowa, zasady, pytania, dokumenty do pobrania, odbiór dyplomu

Dyplom można odebrać w Dziekanacie nie wcześniej niż 4 tygodnie, lecz nie później niż 12 miesięcy, od daty obrony.  Termin odbioru poza wyznaczonym okresem należy ustalić indywidualnie, telefonicznie (tel.:225937212) z tygodniowym wyprzedzeniem.

Wybór_tematu_-pr_dypl_i_promotora-2

Pytania_egzaminacyjne_Informatyka_i_Ekonometria_licencjat

Pytania_Informatyka_i_Ekonometria_magisterskie_2019

Pytania_egzaminacyjne_Informatyka_inżynierskie

Pytania_egzaminacyjne_Informatyka_magisterskie

Zarzadzenie-nr1-z-07-01-2019-Regulamin-antyplagiatowy-zalacznik  +  Wniosek

Dokumenty do pobrania przy składaniu prac dyplomowych:

wniosek-wydanie-dyplomu-w-jezyku-angielskim-WZIiM

Wybór_tematu_-pr_dypl_i_promotora

Karta osiagnięć indywidualnych studenta

Ocena pracy inżynierskiej

Ocena pracy licencjackiej

Ocena pracy magisterskiej

Wybór recenzenta inżynierska

Wybór recenzenta licencjat

Wybór recenzenta magisterska

KARTA-OBIEGOWA_MAGISTER-1

KARTA-OBIEGOWA-_INŻYNIER-1

KARTA_OBIEGOWA_LICENCJAT-1

Wytyczne_do_prac_dyplomowych

Zarządzenie JM Rektora dotyczące pisania prac oraz egzaminów dyplomowych

Regulamin studiów w SGGW określa terminy złożenia pracy dyplomowej

Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową nie później niż:

do 31 stycznia – dla studiów kończących się semestrem zimowym,

do 30 czerwca – dla studiów kończących się semestrem letnim.

 Student może ubiegać się o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej o 3 miesiące,  w wyjątkowych sytuacjach (odpowiednio udokumentowanych). Dziekan może wyrazić zgodę na przesunięcie tego terminu o kolejne 3 miesiące. Osoby, które nie złożą pracy  w określonych terminach zostaną skreślone z listy studentów. Przywrócenie na studia odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie Studiów.

 Dyplomant przygotowuje i składa do Dziekanatu w terminie przynajmniej 2 tygodni przed planowaną datą obrony:

1)     3 egzemplarze pracy dyplomowej oprawione (1 oprawa twarda, 2 oprawy miękkie w szynie) podpisane przez promotora, w wersji ostatecznej.

2)     4  płyty CD: jeden z dysków CD (najlepiej CD-RW) z zapisaną pracą powinien mieć możliwość dopisania danych. Dopuszczalnymi formatami pliku są  RTF (Rich Text Format) oraz ODT (Open Office Document).  Wszystkie płyty powinny być podpisane komputerowo lub odręcznie pisakiem do łyt CD (imię i nazwisko, numer albumu, tytuł pracy). Trzy płyty wyłącznie w papierowych lub foliowych kopertach należy wkleić na wewnętrznej stronie okładki na końcu pracy. Jedna płyta w papierowej lub foliowej kopercie dostarczona luzem, przeznaczona do kontroli plagiatowej.

3)     Indeks z kompletem wpisów z całego przebiegu studiów (jeśli był wydany).

4)     Podpisane oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych wydrukowane   z ehms (zakładka moje dane – przetwarzanie danych osobowych).

5)     Zdjęcia do dyplomu (4 lub 5 sztuk), w rozmiarze 4,5 x 6,5 cm, powinny być jednakowe, wykonane profesjonalnie, na papierze fotograficznym, wyraźne i estetyczne, powinny odzwierciedlać aktualny wizerunek osoby na jasnym tle, w stroju eleganckim, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.

6)     Deklarację wyboru dyplomu należy złożyć w dziekanacie, preferujemy zgłoszenie w Excelu lub tabeli z całego rocznika przystępującego do obrony:

  1. a) Dyplom w języku polskim, opłata 60 zł, 4 zdjęcia,
  2. b) Dyplom w języku polskim i angielskim, opłata 100 zł, 5 zdjęć.
  3. c) PROSIMY NIE WYKONYWAĆ PRZELEWÓW PRZED ZAŁOŻENIEM PRZYPISU W EHMS.

7)     Kartę obiegową (w dokumentach do pobrania – uwaga wybierz właściwą)

8)     Potwierdzenie przelewu opłaty za dyplom (w wersji papierowej). STUDENCI, KTÓRZY NIE UREGULUJĄ W TERMINIE OPŁATY ZA DYPLOM, NIE BĘDĄ DOPUSZCZENI DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO.

9) Druk wyboru recenzenta (wybierz właściwy) do wypełnienia przez promotora.

 Praca zostanie sprawdzona w elektronicznym systemie antyplagiatowym Plagiat.pl w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia, z zastrzeżeniem wzmożonego okresu składania prac, kiedy termin ten może ulec wydłużeniu.

UWAGA:  opłatę za dyplom należy dokonać na indywidualne konto studenta (ehms), najpóźniej na tydzień przed wyznaczonym terminem obrony i wówczas przynieść do dziekanatu potwierdzenie przelewu za dyplom. OBOWIĄZKOWO!!!

 Studenci przed obroną pracy dyplomowej składają oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych .

System eHMS – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez studenta

Po wygenerowaniu pytań w systemie HMS są one widoczne dla studentów w Wirtualnym Dziekanacie (eHMS):

o   Przed udzieleniem odpowiedzi: po zalogowaniu się do systemu oraz w zakładce „moje dane” – „przetwarzanie danych osobowych”

o   Po udzieleniu odpowiedzi: tylko w zakładce „moje dane” – „przetwarzanie danych osobowych”

Po zaznaczeniu i zatwierdzeniu odpowiedzi student powinien:

o   zaktualizować swoje dane kontaktowe (nr telefonu i adres e-mail)

o   wydrukować i podpisać oświadczenie

Oświadczenie należy złożyć w Dziekanacie.

OSIĄGNIĘCIA INDYWIDUALNE STUDENTA UMIESZCZANE W SUPLEMENCIE

 (Załącznik nr 1 pkt 6 do Zarządzenia nr 17 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2014 r.)

 Dodatkowe informacje, w tym o odbytych praktykach i otrzymanych nagrodach:

  1. a) informacje o zaliczonych praktykach ponadprogramowych,
  2. b) innych dodatkowych osiągnięciach studenta, takich jak publikacje (efekt pracy w kołach naukowych),
  3. c) wyróżnienia,
  4. d) nagrody,
  5. e) wybitne osiągnięcia sportowe,

które świadczą o zdobyciu przez studenta dodatkowych umiejętności lub kompetencji. Dodatkowe osiągnięcia, powinny mieć związek z realizowaną dyscypliną studiów (dana kwalifikacja).

Do suplementu do dyplomu  wpisane zostaną osiągnięcia tylko udokumentowane na piśmie, przekazane przez studenta do dziekanatu przed ukończeniem studiów i zaakceptowane przez dziekana.

 UWAGA! KARTĘ OSIĄGNIĘĆ INDYWIDUALNYCH SKŁADAJĄ WSZYSCY STUDENCI PRZED UKOŃCZENIEM STUDIÓW I OBRONĄ PRACY DYPLOMOWEJ.