Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki Adres: 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

Języki obce

Zasady regulujące przystąpienie do obowiązkowego pisemnego egzaminu końcowego z języka obcego dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2016/17

http://jezyki.sggw.pl/egzaminy/terminy-egzaminow-koncowych/

Terminy egzaminów końcowych z języków (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski)  dla studentów wszystkich rodzajów studiów w roku akademickim 2016/17

 1. sesja I zimowa

 30.01.2017 r.              Poniedziałek              stacjonarne

10.02.2017 r.              Piątek                         niestacjonarne

 1. Sesja zimowa II (poprawkowa)

 13.02.2017 r.                 Poniedziałek           stacjonarne

17.02.2017 r.              Piątek                        niestacjonarne

 1. sesja letnia III

 28.06.2017 r.               Środa                           stacjonarne

07.07.2017 r.               Piątek                           niestacjonarne

 1. sesja letnia IV (poprawkowa)

 15.09.2017 r.               Piątek                           stacjonarne, niestacjonarne

 Podstawa podejścia do egzaminu:

 • na studiach stacjonarnych: zaliczenie dwóch semestrów nauki języka obcego (Turystyka i Rekreacja – 3 semestry)
 • na studiach wieczorowych i zaocznych: zaliczenie pełnej liczby semestrów, ustalonej przez Radę Wydziału.

 2. Studentowi przysługuje prawo do trzykrotnego przystąpienia do egzaminu w kolejnych, następujących po sobie terminach:

a) dla studentów, którzy kończą lektorat w semestrze zimowym

Sesja zimowa I

30.01.2017 r. (studia stacjonarne)

10.02.2017 r. (studia niestacjonarne)

Sesja zimowa II (poprawkowa)

13.02.2017 r. (studia stacjonarne)

17.02.2017 r. (studia niestacjonarne)

Sesja letnia III

28.06.2017 r. (studia stacjonarne)

07.07.2017 r. (studia niestacjonarne)

b) dla studentów, którzy kończą lektorat w semestrze letnim

Sesja letnia III

28.06.2017 r. (studia stacjonarne)

07.07.2017 r. (studia niestacjonarne)

Sesja letnia IV (poprawkowa)

15.09.2017 r. ( studia stacjonarne, niestacjonarne)

Sesja zimowa – styczeń 2018 r.

 Zapisy na egzamin:

a) student może przystąpić do egzaminu końcowego z dowolnie wybranego języka spośród czterech proponowanych przez Studium niezależnie od lektoratu w którym brał udział. Zmianę należy zgłosić w sekretariacie SPNJO oraz w swoim dziekanacie.

b) po zaliczeniu ostatniego semestru nauki języka w regulaminowym terminie student jest automatycznie zapisany na najbliższy egzamin. Jest to zarazem pierwszy obowiązkowy termin.

c) student, który nie zdał egzaminu jest automatycznie zapisany na następny najbliższy termin. (Dotyczy tylko i wyłącznie trzech pierwszych terminów po ukończeniu obowiązkowego lektoratu z języka).

d) student dysponujący dokumentem usprawiedliwiającym jego nieobecność na egzaminie winien okazać dokument w sekretariacie SPNJO, w terminie do 30 dni od daty egzaminu i wówczas zostanie zapisany na najbliższy termin.

e) student, który w okresie między egzaminami uzyskał zaliczenie brakujących semestrów winien zapisać się osobiście w sekretariacie SPNJO na najbliższy termin, dokumentując zaliczenie.

 

Student traci jeden z trzech przysługujących mu terminów w przypadku:

a) nieuzyskania zaliczenia z języka przed pierwszym lub kolejnym egzaminem.

b) nieobecności na egzaminie nieusprawiedliwionej zaświadczeniem lekarskim lub innym dokumentem stwierdzającym niemożność przybycia.

 

W przypadku nieuzyskania oceny pozytywnej z egzaminu końcowego w trzech w/w kolejnych terminach, student ma obowiązek odpłatnego powtórzenia jednego semestru języka (tzn. aktywnego uczestniczenia w zajęciach). Student otrzymuje skierowanie na semestr w sekretariacie SPNJO po przedstawieniu dowodu wpłaty. Po odbyciu semestru przysługują mu trzy kolejne terminy podejścia do egzaminu. Na każdy kolejny termin student zapisuje się indywidualnie (w sekretariacie SPNJO, telefonicznie lub przez Internet).

Terminy egzaminów końcowych2015/16

 

Zasady na rok akademicki 2016/2017:

Studenci, którzy znajdują się w poniższych sytuacjach:

 1. zmienili grupę językową (np. z języka niemieckiego na język rosyjski);
 2. zmienili osobę prowadzącą lektorat;
 3. przystępują do egzaminu z innego języka niż zaliczali lektoraty (np. lektoraty z języka niemieckiego, egzamin z języka angielskiego);
 4. kontynuują lektorat mimo oczekiwania na powtarzanie semestru (status OP);
 5. powtarzają semestr (status P);
 6. wznawiają studia (status N);
 7. zostali przyjęci z przeniesienia (status EN);
 8. realizują warunek z języka obcego (status V);
 9. przystępują do egzaminu w trzecim przysługującym terminie.

zobowiązani są zgłosić tę zmianę w ciągu 2 tygodni od jej zaistnienia, do dziekanatu w formie oświadczenia (druk do pobrania: oswiadczenie_dotyczace_jezykow).

Niezłożenie stosownego oświadczenia w terminie, uniemożliwi wprowadzenie danych studenta do protokołu zaliczeniowego, co będzie równoważne z brakiem oceny oraz koniecznością odpłatnego powtarzania przedmiotu.